Astera Apart Hotel ★★★★ | info@astera.mk | +389 2 60 90 666; +389 78 432 492 | Skopje, Macedonia

TERMS & CONDITIONS

PRIVACY POLICY

At Astera Apartments we stress the importance of privacy and are committed to earning the trust of our guests by adopting high standards for the protection of personal information.

 • Our policy outlines the type of personal information we collect and receive, the circumstances in which we collect or receive personal information, the policies and procedures we have established outlining its use and storage, and for sharing certain types of personal information in certain limited circumstances, the procedures you should follow if you have any questions or requests in respect of your personal information or our policies and procedures and the person to whom such questions or requests should be directed, and the means by which to communicate with that person.
 • In this policy, personal information means information about you that is personally identifiable like your name, address, e-mail address or phone number, and that is not otherwise publicly available and is not part of your work identification.
 • It also includes information on guest preferences and usage, when such information is supplied to or recorded by Astera Apartments in the course of transacting business with an individual.
 • The Privacy Protection Policy does not apply to information Astera Apartments. However, such information is protected by other Astera Apartments policies and practices and through contractual arrangements.

CANCELLATION POLICY

 • Ако октажувањето е пред 72 часа пред пристугнувањето, 100 % од износот ќе биде вратен.
 • Ако откажувањето е помеѓу 48 и 72 часа од денот на пристигнување, 70% од износот ќе биде вратен.
 • Ако откажувањето е помеѓу 24 и 48 часа од денот на пристигнување, 50% од износот ќе биде вратен.
 • Ако откажувањето е помеѓу 0 и 24 часа од денот на пристигнување, 30% од износот ќе биде вратен.
 • Во слуај на откажување (непојавување), се наплаќа целосен износ (100%).

* Референтно време на пристигнување 14:00


 • If the cancellation is 72 hours before arrival, 100% of the amount will be refunded.
 • If the cancellation is between 48 and 72 hours from the day of the arrival, 70% of the amount will be refunded.
 • If the cancellation is between 24 and 48 hours from the day of the arrival, 50% of the amount will be refunded.
 • If the cancellation is between 0 and 24 hours from the day of the arrival, 30% of the amount will be refunded.
 • In the case of cancellation (non-showing), a full amount is charged (100%).

* Reference time of arrival 14:00

CHECK-IN/CHECK-OUT POLICY

Check-In Policy

Check-In време: 14:00 p.m-20:00a.m
Check Out време: 07:00 a.m -12:00 p.m

Раниот Check-In или Доцниот Chek-Out е предмет на достапност на собата за бараниот ден која треба да биде потврдена од страна на вработените на рецепција. Раниот Check-In од 09:00 a.m- 12:00 p.m и доцниот Check Out 12:00 p.m-15:00 p.m не се наплаќа на гостинот и е предмет на достапност на собата за бараниот ден која треба да биде потврдена од страна на вработените на рецепција. Check-In пред 09:00 a.m и доцниот Check Out после 15:00 p.m не се наплаќа и е предмет на достапност на собата за бараниот ден која треба да биде потврдена од страна на вработените на рецепција.

Кредитна и Дебитна картичка/ Депозит на Апартманите

Авторизација на кредитна или дебитна картичка ќе биде земена во износ од цената за престојот, која ќе биде чувана до заминување на гостинот. Доколку настане штета од страна на гостинот во апартманите , сумата ќе биде наплатена од земената авторизација. Авторизираната сума може да се задржи до 5 дена од заминување на гостинот. Откако ќе му се земе авторизација на кредитна или дебитна картичка, гостинот е должен да извести дали е пушач. Казна од 100 евра се наплаќа на секој гостин кој ќе се затекне дека го прекршува правилото на правилникот за забрана за пушење.

Надоместоци
Цената прикажана на веб-страницата е просечна за една ноќ по лице. Во цената се вклучени:

 • Туристичка такса
 • ДДВ
 • Неограничен безжичен интернет пристап.

Плаќање
Ги прифаќаме следниве начини на плаќање: кредитни или дебитни картички, готовина или фактура.

Кои кредитни картички може да ги користите?

 • Американ Експрес
 • Master картичка
 • Виза

Валинда кредитна картичка мора да се достави при самото пријавување.

Children policy

 • За деца до 12 години не се наплаќа
 • За деца над 12 години се наплаќа целата сума.

Астера Бистро

 • време за појадок: 07: 00 до 11:00 часот, 5 евра по лице
 • Посебен попуст од 20% на редовното мени во нашето бистро за сите наши гости

Pets policy

 • Домашни миленици не се дозволени

Паркинг

 • Приватен гаражен паркинг , за време од 24 часа се наплаќа 5 ЕУР.
 • Градски паркинг пред апартманите е бесплатен.( Автомобилите и сите работи во автомобилите остануваат на ризик на сопственикот. Ние не ја превземаме одговорноста за загуба или било каква штета).

Оштетување

 • Ние го задржуваме правото да Ви наплатиме за било каква штета која настанала во Апартмамнот за време на Вашиот престој или за било какви предмети кои што недостасуваат во Апартманот.

Cancellation Policy

Политиката за откажуање на резервација зависи од начинот на кој е направена резервацијата. Ве молиме погледнете го начините на откажување на резервација

 • Бесплатен начин на откажување. Овој начин на откажување на резервацијата значи дека нема да Ви наплатиме за откажаната резервација , доколку се придржувате со политиката на откажување, односно истата ја откажете 72 часа пред пристугнувањето.
 • Неповратни. Овој начин на откажување/ непристигнувањена резервацијата значи дека ќе се наплати целата сума од Вашата кредитна или дебитна картичкаCheck-In/Check -out Policy

Check-in time: 14:00 p.m-20: 00 a.m
Check Out time: 07:00 a.m -12: 00 p.m

The Early Check-In or Late Check-Out is subject to availability of the room for the requested day that should be confirmed by the reception staff. The early check-in from 09:00 am- 12:00 pm and the late Check Out 12:00 pm-15: 00 pm is not charged additionally, and is subject to availability of the room for the requested day that should be confirmed by the reception staff. Check-in before 09:00 a.m and the late Check Out after 3 pm p.m is not charged additionally, and is subject to availability of the room for the requested day that should be confirmed by the reception staff. After the submitting of the identification / passport or ID card, follows a credit or debit card authorization for a room deposit.

Credit and Debit Card / Deposit of Apartments

Authorization of a credit or debit card will be obtained in the amount of the price of the stay, which will be held until the departure of the guest.
For any damage incurred to the apartment, the guest will be charged from the granted authorization. The authorized amount can be held up to 5 days after the guest’s departure. After the granting of a credit or debit card authorization, the guest should notify if he is a smoker. A penalty of 100 euros is charged to each guest who is found to violate the rulebook on smoking ban.

Charges
The price displayed on the Website is an average per night per person. It includes:

 • Tourist tax
 • VAT
 • Unlimited wireless Internet access.

Payment
We accept the following methods of payment: credit or debit cards, cash or invoice.

What credit cards may you use?

 • American Express
 • Master card
 • Visa

A valid credit card must be presented upon check in.

Children policy

 • Children up to 12 years are free of charges.
 • Children over 12 years and above are considered adults.

Astera Bistro

 • Breakfast time : 07 :00 till 11:00 h ,5 EUR per person.
 • Special discount of 20 % on the regular menu in our bistro, for all our guests.

Pets Policy

 • Pets are not allowed.

Parking

 • Private parking is available for additional cost of 5 EUR per a day.
 • City parking available in front of the building and is free of charge. (Cars and their contents are left at the owner’s own risk. We do not take responsibility for any loss or damage).

Damage

 • We reserve the right, and you hereby authorize us, to charge your credit or debit card for any damage incurred to your room or the Apartments during your stay (including without limitation cleaning), or for any items that are missing when you leave.

Cancellation Policy
The cancellation policy varies depending to the rate that is booked. Please refer to the individual full rate description given at booking.

 • Free cancellation- free way to cancel. This method of canceling the reservation means that we will not charge you for the canceled reservation, if you abide the cancellation policy, meaning you cancel it 72 hours prior to making the booking.
 • Nonrefundable – This way of canceling / failing a reservation means that you will be charged the entire amount of your credit or debit card.